Privacyverklaring

Als Volley West-Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden aangesloten bij Volley West-Vlaanderen. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens: Volley West-Vlaanderen, Irislaan 7, 8470 Gistel, RvB@kwvbv.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Volley West-Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Volley West-Vlaanderen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail,foto.
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer, bankrekeningnummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
 • Niveaubepaling speler(ster)/scheidsrechter(ster).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die aan ons worden gegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegenen waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volley West-Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volley West-Vlaanderen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na beëindiging aansluiting.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Volley West-Vlaanderen van je gegevens kunnen kennisnemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent de gegevens

Er is het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kan men bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij het bevoegde orgaan dat toezicht houdt op de GDPR, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming.

Wijziging privacy-statement

Volley West-Vlaanderen kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.