Definitieve kalender

KALENDER wordt definitief op 1 augustus 2021:

Vanaf 1 augustus 2021 wordt de kalender definitief, dat wil zeggen dat voor alle competitiewedstrijden, de regeling van automatische goedkeuring in voege komt, zoals beschreven in het competitiereglement A.4.4 ( Hieronder nog eens vermeld). Bekerwedstrijden vallen niet onder deze regeling.

A.4.4. Te volgen elektronische procedure.

A.4.4.1. Iedere aanvraag tot wijziging wordt elektronisch via Volleyadmin2.be rechtstreeks verstuurd naar de verantwoordelijke ontmoetingen en verantwoordelijke wedstrijdwijzigingen en aan de tegenstrever minstens 30 kalenderdagen voor de oorspronkelijk geplande ontmoeting of de voorgestelde wijziging ingeval deze vroeger valt dan de oorspronkelijke datum. In dit geval begint de termijn van 30 dagen te tellen vanaf de nieuwe geplande datum. Aanvragen die later toekomen worden als laattijdige aanvragen beschouwd. Er worden geen aanvragen toegestaan minder dan 7 dagen voor de te spelen wedstrijd; tenzij wegens onvoorziene omstandigheden (te beoordelen door de VZ POC). Alle aanvragen worden door de tegenstrever binnen de 7 dagen volgend op de ontvangstdatum beantwoord. Indien de betrokken ploeg niet antwoordt binnen de 7 dagen, dan wordt dit stilzwijgen aanzien als akkoord.

A.4.4.2. Een wijziging wordt via Volleyadmin2.be door een daartoe bevoegd persoon (de voorzitter, de secretaris of een ander bevoegd persoon) aangevraagd. Deze wijziging kan enkel door de thuisploeg aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt automatisch verstuurd naar de tegenstander en de verantwoordelijken van de competitie. Deze aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd door de tegenstander. De definitieve goedkeuring volgt pas nadat de tegenstander de aanvraag heeft goedgekeurd of dat de voorziene termijn verstreken is (zie A.4.4.1).

Opgelet met de nog aangevraagde of lopende wijzigingen, deze zullen ook onder deze voorwaarden komen te staan. Dus best nog eens kijken of jullie nog lopende wijzigingen hebben.